ULOGA SUPERVIZORA U OČUVANJU I JAČANJU BANKARSKOG SEKTORA REPUBLIKE SRPSKE

Autori

  • Danijela Rakonjac Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Jovana Dučića 23a, Banja Luka, Republika Bosna i Hercegovina Author
  • Krstijan Ristić Univerzitet MB Beograd, Poslovni i pravni fakultet, Republika Srbija Author
  • Jasmina Šmigić Miladinović Akademija strukovnih studija Kosovsko Metohijska, odsek Peć u Leposaviću, Leposavić, Republika Srbija Author

DOI:

https://doi.org/10.5937/Oditor2302110R

Ključne reči:

supervizor, osigurani depozit, finansijska stabilnost, COVID-19

Apstrakt

Bankarski sektor predstavlja komponentu bankarskog sistema i ukupne ekonomije države, koja ima značajan uticaj na opšti ekonomski ambijent u kojem se realizuju sve poslovne, finansijske aktivnosti ekonomskih subjekata, kao i sva ekonomska dešavanja koja su od značaja za nacionalnu privredu. Poslovne banke okrenute su, s jedne strane, prema upravljačkoj menadžerskoj strukturi banke, a s druge strane državnim kontrolnim institucijama. Regulatori bankarskog sektora nastoje kroz definisane instrumente i zakonsku regulativu očuvati i jačati stabilnost bankarskog sektora, te unaprijediti njegovo sigurno, kvalitetno i zakonito poslovanje. Odsustvo regulative, neadekvatna regulativa i neadekvatan kapacitet regulatornih tijela i te kako su uticali na stanje u bankarskom sektoru kakvo prepoznajemo danas, odnosno u periodu nakon poslednje ekonomske krize. Stanje je dodatno otežala pandemija COVID-19 koja je u kratkom periodu prouzrokovala pad ekonomske i društvene aktivnosti, kojim su obilježene 2020. i prva polovina 2021. godine. Posljedice će se pokušati umanjiti uvođenjem nove, sveobuhvatnije regulative, uz neizvjesnost da li će regulatorno tijelo biti u stanju da preventivnim djelovanjem spriječi produbljivanje krize bankarskog sektora. Agencija za bankarstvo Republike Srpske vrši superviziju funkcionisanja bankarskog sektora Republike Srpske, kao i opšteg ambijenta u kojem se nalazi bankarski sistem. Cilj rada je analizirati uticaj krize uzrokovane pandemijom COVID-19 na bankarski sector Republike Srpske, i to kroz kvantitativne pokazatelje - visinu ukupnih depozita/štednje sa jedne strane, te bankarske plasmane i kvalitet aktive sa stanovišta kreditnih gubitaka u periodu 30.06.2019-30.06.2021. godina, sa druge. Rezultati pokazuju da je u posmatranom period evidentan rast depozita, ali i povećanje kreditnih aktivnosti u bankarskom sektoru Republike Srpske. Zaključak istraživanja ukazuje na to da kriza uzrokovana pandemijom COVID-19 nije poljuljala povjerenje u bankarski sektor, odnosno da promjene nisu bile toliko značajne da bi mogle imati opredjeljujući uticaj na kretanja analiziranih finansijskih pokazatelja u periodu pandemije. Rad je struktuiran na način da obuhvati kako teorijske principe, tako i konkretno empirijsko istraživanje o uticaju supervizije na jačanje stabilnosti bankarskog sistema.

##plugins.themes.default.displayStats.downloads##

##plugins.themes.default.displayStats.noStats##

Reference

Agencija za bankarstvo Republike Srpske (2021). Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period 01.01.2021-30.06.2021., str 20-51.

Centralna banka BiH. Izvještaj o finansijskoj stabilnosti za 2020., str 10-60.

ABRS (2016). Strategija za uvođenje Bazela III.

Bazelski odbor za superviziju banaka (2009). Osnovni principi za uspješne sisteme osiguranje depozita. Međunarodno udruženje osiguravatelja depozita.

Basel Committee on Banking Supervision (2012). Core Principles for Effective Banking Supervision. Basel: Bank for International Settlements.

Đukić Đ. (2012). Bankarstvo i kriza, Centar za izdavačku djelatnost Ekonomskog fakulteta, Beograd.

Đukić Đ. (2011). Upravljanje rizicima i kapitalom u bankama. Centar za izdavačku djelatnost ekonomskog fakulteta, Beograd.

Lukić R. (2010). Revizija u bankama. Centar za izdavačku djelatnost ekonomskog fakulteta, Beograd.

Plakalović, N., Alihodžić, A. (2015). Novac, banke i finansijska tržišta. Banja Luka: Ekonomski fakultet

Rodić, J., Vukelić, G., Andrić, M. (2011). Analiza finansijskih izveštaja. Bečej: Proleter, a.d

Narodna banka Srbije (2019). Godišnji izveštaj o stabilnosti finansijskog sistema. https://nbs.rs.

Međunarodni monetarni fond (2009). Planiranje za nepredviđene/vanredne situacije i spremnost na krizu.

Mishkin F. (2006). Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta. Data Status, Beograd.

Bouheni, F.B. (2013) The effects of banking supervision on performance: Europeanevidence. International conference Governance & Control in Finance & Banking: A New Paradigm for Risk & Performance, Paris, France, www.virtusinterpress.org.

Zakon o bankama RS, Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 4/17, 19/18, 54/19.

Zakon o ABRS, Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 59/13, 4/17.

Zakon o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine, Službeni

glasnik BiH, broj: 32/20.

Zakon o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, Službeni glasnik BiH, broj: 1/97, 29/02, 13/03, 14/03, 9/05, 76/06 i 32/07.

www.abrs.ba, www.aod.ba, www.cbbh.ba, www.mfin.gov.rs.

##submission.downloads##

Objavljeno

2023-12-02

Broj časopisa

Rubrika

Articles