Skip links

Budžetska politika u makroekonomskoj politici i razvoju

Budžetska politika u makroekonomskoj politici i razvoju

dr Radovan Damnjanović [56]

Pregledni rad

UDC:
336.143
COBISS.SR-ID214280972

Rezime

Budžet je danas najčešće gotovo uvek u neravnoteži. Rashodi su redovno veći od prihoda, što znači da se vodi politika deficita budžeta. Ovo je karakteristika kako razvijenih tako i zemalja u razvoju i nerazvijenih zemalja. Razlike, naravno, postoje u veličini formiranih deficita. Zbog većeg nedostatka akumulacije oni su i mnogo veći kod zemalja u razvoju. Zbog činjenice da je delovanje budžetske politike u situacijama privrednih neravnoteţa efikasno, ona je i postala jedna od najsnažnijih poluga u stabilizacionoj politici. Budžetska politika znači vođenje i analizu delovanja promena u javnim prihodima i rashodima, koji su vezani za politiku deficita ili politiku suficita budžeta.
Ključne reči: budžet, budžetski deficit, budžetska politika, fiskalna politika, stabilizacija, razvoj, inflatorni porez, javni dug.

[56] dr Radovan Damnjanović, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Generala Pavla Jurišića Šturma 33, Beograd, Srbija.