Skip links

Oditor-0217

Menadžerske osnove elektroprivrednog sistema

Dr Nikola Milenković, dr Dejan Ristić

Električne instalacije u stambenim i industrijskim objektima, uključujući i niskonaponsku mrežu, deo su elektroprivrednog sistema u kome se najveći deo električne energije pretvara u drugi oblik energije.

Tobinov porez u EU

Doc. dr Anđelka Aničić, Milica Simić M.A.

O prednostima i mana poreza na finansijske transakcije vodi se rasprava među ekonomistima, koji su podeljeni oko efekata datog poreza na obim trgovine, finansijsko tržište i finansijsku stabilnost.

Informaciona analiza materijalnosti

Doc. dr Tihomir Simeunović, dr Miodrag Zekić

Upravljanje poslovanjem preduzeca obavlja se donošenjem odluka na razlicitim organizacionim pozicijama i na razlicitom nivou odgovornosti. Odluka u preduzecu znaci angažovanje raspoloživih resursa i ocekivanje rezultata tog angažovanja.

Pravna priroda ugovora o finansijskom lizingu

Dipl. ekon. Vladan Vladisavljević, Dr Milena Knežević, Dr Goran Divac

Predmet rada predstavlja ugovor o finansijskom lizingu, njegova pravna forma i uticaj na finansiranje preduzeća, kao jedan od alternativnih oblika finansiranja. U ovom radu ćemo dati osnovno pojmovno određenje i istorijski razvoj lizinga. Tu ćemo prikazati primarni oblici lizinga do razvoja savremenog oblika koji se danas koristi.

Revizija svrsishodnosti poslovanja

Dr Zdenka Vidoč, doc. dr Milan Milunović

Revizija svrsishodnosti poslovanja je postupak u kojem se ispituje kako su korišćena javna sredstva, da bi se utvrdilo da li je to činjeno u skladu sa načelima ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti i u skladu sa planiranim ciljevima. U Srbiji su česti slučajevi u kojima je utvrđeno da procedura u korišćenju i trošenju javnih sredstava nije poštovana.

Elementi multivarijantne analize kriminaliteta na oskudnim skupovima

Dr Dejan Jeremić, Ratomir Antonović M.A., prof. dr Slobodan Stanojević, doc. dr Tomislav Radović

Kriminalitet predstavlja štetnu pojavu koja je svojstvena svakoj kulturno-istorijskoj i društveno-ekonomskoj formaciji. Zbog toga ne treba da čudi postojano interesovanje koja vlada za kriminalitet u različitim oblastima društvenih nauka i života.