Skip links

Dokazivanje u postupku računovodstvene kontrole

Milanka Bogavac[1] ,Vladimir Todorović[2], Danijela Karić[3], Milovan Rosić[4]

 

Vidi članak
Rad primljen: 26.02.2021.
Rad prihvaćen: 31.05.2021.
DOI: 10.5937/Oditor2102025B

Pregledni rad

UDK:
657.62/.63
JEL: M41, M42

Rezime:

Najvažnija faza u pravnim postupcima je faza dokazivanja što se u potpunosti odnosi i na postupak kontrole. Činjenice na kojima se zasniva rešenje u postupku kontrole, utvrđuju se dokazivanjem. Dokazivanje je nezaobilazna radnja u postupku, koja pored ostalog, podrazumeva i određena znanja iz logike.

Ključne reči: računovodstvo, pravni postupci, kontrola

[1]Docent, dr Milanka Bogavac, Univerzitet MB, Poslovni i pravni fakultet, Prote Mateje 21, 11000, Beograd, Republika Srbija, Email: bogavac.milanka@gmail.com
[2]Docent, dr Vladimir Todorović, Univerzitet MB, Poslovni i pravni fakultet, Prote Mateje 21, 11000, Beograd, Republika Srbija, Email: vladimirtodorovic77@yahoo.com
[3]M.A. Danijela Karić, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Fakultet za poslovne i finansijske studije, Jovana Dučića 23a, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Email: danijela.karic@gmail.com
[4]dr Milovan Rosić, Ministarstvo zdravlja, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, Email: milovan.rosic@gmial.com