Skip links

Efekat državne finansijske podrške na preživljavanje start-up organizacija u Srbiji

Ivana Vujanić[1], Đorđe Dabetić[2], Ivana Erić[3], Maja Đokić[4]

Vidi članak
Rad primljen: 13.12.2020.
Rad prihvaćen: 29.01.2021.
DOI: 10.5937/Oditor2101071V

Pregledni rad

UDK:
005.41:334.7(497.11)
336.6(497.11)
336.77:338.3(497.11)
JEL: M13

Rezime:

Rad istražuje postojanje uzročno- posledične veze između državne finansijske podrške i životnog veka start-up firmi u Srbiji. U literaturi dominiraju dva oprečna mišljenja. Prema prvom, postoji pozitivan uticaj između finansijske pomoći države preduzećima, njihovog rasta i dužine trajanja životnog veka. Sa druge strane, preovlađujuće mišljenje jeste da državna finansijska pomoć start-up organizacijama, naročito u tranzicionim zemljama manje efikasna od nekih drugih državnih mera. S obzirom na iznete protivrečne rezultate, cilj rada jeste da ispita efikasnost državne finansijske podrške noovosnovanim firmama u Srbiji.

Ključne reči:start-up, stopa preživljavanja, krediti, subvencije

[1] Profesor strukovnih studija Ivana Vujanić, Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija, Kraljice Marije 73, Beograd, Telefon:+381113042300, E-mail: ivana.vujanic@bpa.edu.rs.
[2] Asistent strukovnih studija Đorđe Dabetić, Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija, Kraljice Marije 73, Beograd, Telefon:+381113042300, E-mail:djordje.dabetic@bpa.edu.rs.
[3] Profesor strukovnih studija Ivana Erić, Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija, Kraljice Marije 73, Beograd, Telefon:+381113042300, E-mail:ivana.eric@bpa.edu.rs.
[4] Vanredni professor dr Maja Đokić, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, Cvećarska 2, Novi Sad, Telefon:+38121400484, E-mail: djokic.maja@fimek.edu.rs