Skip links

Ekonomske performanse agroindustrije u AP Vojvodini

Katarina Đurić[1], Radivoj Prodanović[2], Miroslav Čavlin[3], Mirjana Lukač Bulatović[4]
Vidi članak
Rad primljen: 24.03.2020.
Rad prihvaćen: 12.05.2020.
DOI: 10.5937/Oditor2002007D

Pregledni rad

UDK:
338.43(497.113)
JEL: O13, P32, Q13

Rezime:

Cilj rada je sagledati i analizirati važnije ekonomske performanse agro- industrije u AP Vojvodini, kako bi se uočili izazovi sa kojima se ona suočava i predložole smernice za dalji razvoj.
Rezultati govore da je stanje primarnog sektora poljoprivrede AP Vojvodine nezadovoljavajuće. Nizak stepen specijalizacije gazdinstava i mali prosečan posed ključni su faktori zaostajanja sektora. Ekonomska veličina poljopri- vrednih gazdinstava je relativno mala (prosek 8.953,3 evra) i za oko tri puta manja u odnosu na EU-28.
Prehrambena industrija ima značajno učešće u BDP i ostvaruje suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni. Nepovoljno je to što uvoz nesrazmerno raste u odnosu na izvoz agroprehrambenih proizvoda. Zabeležen je pad prehrambene industrije u posmatranom periodu (2018/2017), kako na republičkom, tako i na pokrajinskom nivou, i to za 2,3% i 4,8%, respektivno.
Povećanje investicija, obezbeđenje stabilnijih tržišnih uslova i viših subvencija primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji uz transfer novih tehnologija i uvođenje standarda kvaliteta doprinelo bi stabilizaciji i boljim ekonomskim perfor- mansama primarnog, implicitno i prehrambenog sektora.
Ključne reči: ekonomske performanse, agroindustrija, AP Vojvodina.

[1] Vanredni profesor, dr Katarina Đurić, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad, Srbija, Telefon: +381 21 485 33 93, E -mail: katarina.djuric@polj.uns.ac.rs
[2] Docent, dr Radivoj Prodanović, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, Cvećarska 2, Novi Sad, Srbija, Telefon: +381 21 400 484 / lokal 112, E-mail: rprodanovic@fimek.edu.rs
[3] Redovni profesor, dr Miroslav Čavlin, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, Cvećarska 2, Novi Sad, Srbija, Telefon: +381 21 400 484, E-mail: cmiros@gmail.com
[4] Vanredni profesor, dr Mirjana Lukač Bulatović, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad, Srbija, Telefon: +381 21 4853 331, E-mail: lmirjana@polj.uns.ac.rs