Skip links

Ekonomski uticaj pandemije korona virusa na automobilsku industriju

Nikola Radić[1], Vlado Radić[2], Mirjana Stevanović[3]
Vidi članak
Rad primljen: 21.08.2020.
Rad prihvaćen: 30.10.2020.
DOI: 10.5937/Oditor2003055R

Pregledni rad

UDK:
616.98:578.834]:339.13
339.187:[338.45:629.33
JEL: D20, E24, L23, G01, H12

Rezime:

Ekonomski uticaj pandemije korona virusa očigledan je u mnogim sektorima, od uslužnih delatnosti do proizvodnje, što vodi do sinhronizovanog zatvaranja industrije koje nije viđeno od Drugog svetskog rata. Pandemija ima ogromne socijalne, ekonomske i političke posledice. Ona će nesumnjivo biti označena kao prelomni trenutak u savremenoj istoriji i uzrokovaće promenu načina života kakvog smo znali nekoliko poslednjih decenija. Osim što je po šoku, obimu i dubini jedna od najvećih kriza u našoj civilizaciji, proizvođačima automobila pandemija je uzrokovala mnogobrojne probleme.

Prekinuti lanci snabdevanja, prestanak proizvodnje, zatvaranje fabrika, otpuštanje radnika, opadanje tražnje i interesovanja kupaca su okolnosti koje automobilsku industrzju vode u dublju recesiju. Cilj rada je da se ukaže na posledice koje će pandemija korona virusa imati po sektor automobilske industrije, kao i da se analizom osnovnih elemenata lanca snabdevanja ukaže na nedostatke sistema planiranja, izostanak upravljanja rizicima i rada u vanrednim situacijama.

Ključne reči: korona virus, pandemija, automobilska industrija, lanac snabdevanja, rizici.

[1] Docent, dr Nikola Radić, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Mitropolita Petra 8, Beograd, R Srbija, E-mail: brazadicie,hottnail.com
[2] Redovni profesor, dr Vlado Radić, Visoka cola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Mitropolita Petra 8, Beograd, R. Srbija, E-mail: vlado.radic@vektor.net
[3] Vanredni profesor, dr Mirjana Stevanović, Fakultet za menadžment Sremski Karlovci, Njegoševa la, Univerzitet Union ‘Nikola Tesla”, R. Srbija, E-mail: mira.stevl@,mts.rs