Skip links

Elementi multivarijantne analize kriminaliteta na oskudnim skupovima

Elementi multivarijantne analize kriminaliteta na oskudnim skupovima

Dr Dejan Jeremić[19], Ratomir Antonović M.A.[20], prof. dr Slobodan Stanojević[21], doc. dr Tomislav Radović[22]
Rad primljen: 10.06.2017.
Rad prihvaćen: 30.06.2017.

Pregledni rad

UDK:
343.85:343.575
343.97
519.237:343.9.0186

JEL: M29

Kriminalitet predstavlja štetnu pojavu koja je svojstvena svakoj kulturno-istorijskoj i društveno-ekonomskoj formaciji. Zbog toga ne treba da čudi postojano interesovanje koja vlada za kriminalitet u različitim oblastima društvenih nauka i života. Budući da kriminalitet predstavlja goruću temu mnogobrojnih naučnih i stručnih analiza ili istraživanja, može se zaključiti kako se radi o starom zajedničkom problemu svih država, nekadašnjih ili sadašnjih. Taj problem ne zavisi samo od njihovog društveno-političkog uređenja, već u istoj meri od stepena ekonomskog razvoja i karakterističnih društvenih činilaca i okolnosti koje postoje u odnosnim državama.
Izvanredno velika raznovrsnost uzroka i okolnosti koji dovode do pojave kriminaliteta zahteva drugačiji pristup njegovom istraživanju. On je moguć i sastoji se u primeni multivarijantne analize, budući da ona omogućava višestrano sagledavanje kriminaliteta i izvođenje korisnih zaključaka koji mogu da posluže za njegovo bolje razumevanje i preduzimanje efikasnijih radnji koje imaju za cilj njegovo sprečavanje i omogućavanje normalnog funkcionisanja i razvoja države i društva.
Primena multivarijante analize kriminaliteta u ovom radu zasniva se na razmatranjuposrednog (implicintnog) znanja kao metoda primenjenog na uzorku koji je napravljen na osnovu podataka iz četrdeset sedam država SAD. Zavisno od njihovih osobenosti, za svaku saveznu državu određene su različite stope kriminaliteta. Pomenuti uzorak korišćen je kako bi se primenom multivarijantne analize odgovorilo na osnovno pitanje: da li se njenom primenom mogu otkriti skriveni uzroci stope kriminaliteta koji nisu vidljivi iz podataka sadržanih u izabranom uzorku? Kako bi se postigao postavljeni cilj, takođe, korišćena je faktorska analiza kao metod,kao i metod inverzne faktorske(segmentacione) analize uzorka. Otkrivanje takvih skrivenih uzroka kriminaliteta moglo bi da se pokaže kao veoma važno za postizanje ukupne kontrole kriminaliteta. Budući da ukupna kontrola kriminaliteta predstavlja sasvim moderan pravac u savremenom pristupu borbi protiv kriminaliteta u svetu, očigledno je da njegova kontrola nijemoguća bez sagledavanja i takvih skrivenih činilaca (uzroka i uslova) koji pogoduju nastanku kriminalnih ponašanja, a koje može da pokaže upravo primena multivarijantna analiza zasnovana na pomenutom uzorku.

Ključne reči: Metod, kriminalitet, kontrola, analiza, faktori i varijable kriminaliteta, implicitno znanje, aplikacija, uzroci kriminaliteta.

[19]Dr Dejan Jeremić, Sequester Employment, Palmotićeva street no. 22, 11000 Belgrade, Serbia, E-mail: office@sequesteremployment.com
[20]Ratomir Antonović M.A., student doktorata, Foundation Support life, Mitropolita Petra street no. 15, 11000 Belgrade, Serbia, E-mail: sekretar@podrzizivot.com
[21]Vanredni profesor, dr Slobodan Stanojević, Visoka škola modernog biznisa, 11000 Belgrade, Terazije no. 27, 11000 Beograd, E-mail: slobodan.stanojevic@mbs.edu.rs
[22]Doc. dr Tomislav Radović, Univerzitet Džon Nezbit, Fakultet za menadžment, Park šuma Kraljevića bb, 19000 Zaječar, Serbia, E-mail: tomislav.radovic@fmz.edu.rs