Skip links

Izazovi finansijskog izveštavanja o biološkoj imovini [1]

Doc. dr Bojan Savić [2], prof. Nataša Obradović, M.A. [3]
Rad primljen: 20.01.2020.
Rad prihvaćen: 18.03.2020.
DOI: 10.5937/Oditor2001007S

Originalni naučni rad

UDK:
657.372.2
631.1:658.14/.15(047.32)(497.11)
JEL: M41, Q12

Rezime:

Biološka imovina predstavlja karakterističnu stavku stalne imovine entiteta u domenu agrosektora. Njeno računovodstveno obuhvatanje praćeno je brojnim izazovima, pre svega zbog potrebe odmeravanja fer vrednosti na koju upućuje MRS 41 – Poljoprivreda, ali i zbog činjenice da biološka sredstva mogu biti veoma heterogena u pogledu rase, faze životnog ciklusa, zdravstvenog statusa, produktivnosti i drugo. U cilju sagledavanja i ocene finansijskog izveštavanja o biološkoj imovini u Republici Srbiji sproveli smo pregled finansijskih izveštaja domicilnih entiteta iz domena poljoprivrede i agrobiznisa. Rezultati istraživanja ukazuju na brojna ograničenja kada je reč o finansijskom izveštavanju o biološkoj imovini, koja značajno narušavaju pouzdanost prikazanih finansijskih informacija.
Ključne reči: biološka imovina, vrednovanje, fer vrednost, MSFI, finansijsko izveštavanje.

[1] Rad je sastavni deo deo istraživanja za projekat III-46001 koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
[2] Docent dr Bojan Savić, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Nemanjina 6, Zemun, Srbija, E-mail: bsavic@agrif.bg.ac.rs
[3] Asistent Nataša Obradović, M.A., Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Nemanjina 6, Zemun, Srbija, E-mail: natasa.obradovic.agrif@gmail.com