Skip links

Matematičko modeliranje cena akcija

Matematičko modeliranje cena akcija

Doc. dr Radovan Damnjanović[1], Nina Ivanov[2], doc. dr Nikola Milenković[3]
Rad primljen: 10.10.2017
Rad prihvaćen: 11.11.2017

Pregledni rad

UDK:
338.57:336.763]:519.6
336.761.5 005.332:336.748.12

JEL: C20

Problematika utvrđivanja cena kapitala osnovno je pitanje koje će bit obrađeno u ovom radu. S tim u vezi moramo se osvrnuti i na ulogu hartija od vrednosti, kao finansijskog instrumenta na finansijskom tržištu, odnosno na to da se tržište hartija od vrednosti sastoji iz: emisionog ili primarnog tržišta i sekundarnog tržišta hartija od vrednosti, na kome se vrši promet već izdatih hartija od vrednosti.
Doprinos ovog rada ogleda se u stvaranju komparativne slike finansijske održivosti cena dugoročnih hartija od vrednosti, prvenstveno akcija kao osnovne jedinice akcijskog kapitala koji u svetu predstavlja najveći deo kapitala.

Ključne reči: model, dugoročne hartije od vrednosti, preduzeće.

[1]Docent, dr Radovan Damnjanović, Generalštab VS, Ministarstvo odbrane, Ulica Gardijska br. 7, Beograd, Srbija, E-mail: radovan.damnjanović@gmail.com
[2]Nina Ivanov, Master studije, Vojna akademija, Univerzitet odbrane u Beogradu
[3]Docent, dr Nikola Milenković, Visoka škola za menadžment i ekonomiju, Ulica Karađorđeva 52, Kragujevac, Srbija