Skip links

Mogućnost primene bulove algebre u kreiranju računovodstvenog informacionog sistema

Darko Lojaničić[1] , Slaviša Trajković[2] , Svetlana Tasić[3]

 

Vidi članak
Rad primljen: 07.03.2021.
Rad prihvaćen: 18.05.2021.
DOI: 10.5937/Oditor2102007L

Pregledni rad

UDK:
657:004
512.563
JEL: M41, M49

Rezime:

Kreiranje računovodstvenog informacionog sistema predstavlja višedimenzionalni problem sa kojim se suočavaju savremene poslovne organizacije. Prisustvo matematike u rešavanju ovakvih problema često je nužnost, zbog čega, u ovom slučaju matematičke relacije primenom Bulove algebre predstavljaju osnov za razrešenje problema u vezi izrade i funkcionisanja adekvatnog računovovodstvenog informacionog sistema.

Ključne reči: računovodstveni informacioni sistem, Bulova algebra, računovodstvene funkcije, finansije

[1] Darko Lojanicic, doktorand, MB Univerzitet Beograd, Prote Mateje br. 21, 11000 Beograd, Republika Srbija, Email: dlojanicic@yahoo.com.

[2] Profesor, dr Slaviša Trajković, Ekonomski fakultet u Kosovskoj Mitrovici, Univerzitet u Prištini, Republika Srbija, Email: slavisa.trajkovic@pr.ac.rs

[3]Docent dr Svetlana Tasić, Univerzitet Union – Nikola, Fakultet za menadžment,, Njegoševa 1a, 21205 Sremski Karlovci, Republika Srbija, Email: cecatasic1@gmail.com