Skip links

Perspektive konkurentnosti tečnog prirodnog gasa: osvrt na tržište Evropske unije

Strahinja Obrenović[1]

Vidi članak
Rad primljen: 19.12.2020.
Rad prihvaćen: 01.02.2021.
DOI: 10.5937/Oditor2101131O

Pregledni rad

UDK:
339.137.2:662.767(4-672ЕU)
JEL: K23, K32, Q02, Q47

Rezime:

U radu ćemo istraživati razvoj i konkurentnost tržišta tečnog prirodnog gasa na području Evropske unije, naročito u njenim članicama koje se nalaze na zapadu i jugu Evrope. Polazimo od analize pravnog i regulatornog okvira na nivou Unije, u okviru kog funkcionišu terminali za tečni gas. Pored analize sadržaja, uporedićemo tendencije na evropskom tržištu tečnog gasa sa tendencijama u drugim regionima, pre svega na azijskom tržištu tečnog gasa. Rezultat istraživanja ukazuje na izmenjenu strukturu tržišta gasa u Uniji, koju karakteriše povećani uvoz tečnog gasa, naročito od kraja 2018. godine, kao i povećanje broja terminala i kapaciteta za prijem tečnog gasa.

Ključne reči:Tečni gas, LNG, tržište gasa u Evropskoj uniji, terminali za tečni gas

[1] MA Strahinja Obrenović, istraživač-pripravnik, Institut za evropske studije, Beograd, e-mail:
strahinja.obrenovic@ies.rs