Skip links

Poreski sistem Slovenije

Poreski sistem Slovenije

Miroslav Janjušević[1]

Pregledni rad

UDC:
336.2(497.4)
323.174
COBISS.SR-ID214272524

Rezime:

Porezi su izuzetno važan izvor državnih prihoda i savremene drţave. Iako su zapravo obaveza, pa se zbog toga smatraju negativnom pojavom, nužni su i omogućuju rad i postojanje privrede svake države. Promene u poreskom sistemu najčešće izazivaju reakcije poput protesta ili negodovanja što dodatno otežava zadatak svake države koja mora doneti ispravne odluke o porezima koji će se primenjivati, o visini poreskih obaveza, osnovica za oprezivanje, i ostalim važnim segmentima poreske politike.
Ključne reči: porez, poreski sistem, Republika Slovenija.

[1] Miroslav Janjušević, student master studija Javne finansije, Vojna akademijia, Generala Pavla Jurišića Šturma 33, Beograd, Srbija