Skip links

Pozicija banaka sa aspekta analize finansijskih pokazatelja

Sanja Bakić[1]
Vidi članak
Rad primljen: 22.12.2019.
Rad prihvaćen: 22.04.2020.
DOI: 10.5937/Oditor2002039B

Pregledni rad

UDK:
336.71(497.11)”2014/2016″
JEL: G21

Rezime:

Likvidnost se može definisati kao sposobnost subjekta da izmiri kratkoročne obaveze po dospeću. Predmet ovog istraživanja je analiza položaja banaka na tržištu novca s ciljem utvrđivanja njihove efikasnosti sa aspekta pokazatelja likvidnosti i pokazatelja ROA i ROE banaka. Istraživanje je sprovedeno na osnovu metode analize i sinteze. Rezultati istraživanja obavljenog na primeru Banka Intese a.d. Beograd i Komercijalne banke a.d. Beograd pokazuje da su banke na kraju 2016. ostvarile pozitivan finansijski rezultat i profitirale, a da je bankarski sektor likvidan i da likvidnost ne predstavlja pretnju za finansijsku stabilnost. Da bi se omogućio održivi razvoj poslovne efikasnosti banaka, potrebno je kontinuirano prilagođavanje bankarskog sektora promenama na tržištu.
Ključne reči: likvidnost, pokazatelji poslovanja, pokazatelji prinosa.

[1] Student doktorskih studija, Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu, Segedinski put 9-11, Subotica, Srbija, e-mail: sanja.bakic991@gmail.com