Skip links

Pravna priroda ugovora o finansijskom lizingu

Pravna priroda ugovora o finansijskom lizingu

Dipl. ekon. Vladan Vladisavljević[1], Dr Milena Knežević[2], Dr Goran Divac[3]
Rad primljen: 30.07.2017.
Rad prihvaćen: 12.08.2017.

Pregledni rad

UDK:
657:004 347.74:347.453

JEL: K19, G32

Predmet rada predstavlja ugovor o finansijskom lizingu, njegova pravna forma i uticaj na finansiranje preduzeća, kao jedan od alternativnih oblika finansiranja. U ovom radu ćemo dati osnovno pojmovno određenje i istorijski razvoj lizinga. Tu ćemo prikazati primarni oblici lizinga do razvoja savremenog oblika koji se danas koristi. Nakon toga ćemo prikazati vrste lizinga na osnovu kriterijuma za klasifikaciju, od čega ćemo se baviti pravnom prirodom ugovora o finansijskom lizingu kao predmetu ovog rada.
Prvenstveno ćemo prikazati osnovne elemente ugovora o lizingu, ono što ga čini specifičnim u odnosu na operativni lizing. Pravna priroda ugovora o finansijskom lizingu kao delu lizing posla ima specifičnosti u domaćoj privredi, odnosno načinu na koji ga je zakonodavac definisao. Nakon toga ćemo u manjem obimu obraditi ekonomsku stranu ugovora o lizingu, odnosno kako ga poslodavac bilansira i računovodstveno evidentira.

Ključne reči: ugovor o lizingu, pravna priroda, bilansiranje.

[1]Dipl. ekon. Vladan Vladisavljević, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Ulica Pavla Jurišića Šturma br. 33, Beograd, Srbija, Telefon: +381 63 133 93 17, E-mail: vlada91@gmail.com
[2]Dr Milena Knežević, Univerzitet odbrane u Beogradu, Pavla Jurišića Šturma br. 1, 11000Beograd, Srbija, E-mail: milena.knezevic@mod.gov.rs
[3]Dr Goran Divac, Visoka škola za menadžment i ekonomiju, 34000 Kragujevac, Krarađorđeva 52, email: gorandivac@vsem.edu.rs