Skip links

Savremeni sistemi obračuna troškova

Savremeni sistemi obračuna troškova

Vladan Vladisavljević M.A.[1], dr Branislav Vukosović[2]
Rad primljen: 15.10.2017.
Rad prihvaćen: 20.11.2017.

Pregledni rad

UDK:
657.47

JEL: M11, M49

Savremeni sistemi obračuna troškova imaju značajnu ulogu u savremenim tržišnim privredama, jer potreba za harmonizacijom proizvodnih procesa i efikasno upravljanje finansijama, odnosno povećanje profita. Tradicionalni sistemi obračuna nedovoljno efikasno upravljaju proizvodnjom, jer u razvijenim kompetitivnim tržištima postoji potreba da se ujedno proizvodi jeftinije, sa višim kvalitetom i brže u odnosu na konkurenciju. Ovo se može postići uvođenjem savremenih sistema obračuna troškova, koji imaju različite ciljeve i samim time nisu univerzalni za sve vrste industrija. Na osnovu raznovrsnih potreba preduzeća i njihove svrhe poslovanja menadžment vrši izbor između onih sistema obračuna koji najbolje zadovoljavaju njihove potrebe troškovnog računovodstva i strateškom menadžmentu troškovima.

Ključne reči: savremeni sistemi obračuna, računovodstvo troškova, ABC metoda.

[1] Vladan Vladisavljević M.A., Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Ulica Pavla Jurišića Šturma br. 33, Beograd, Srbija, E-mail: vlada91@gmail.com
[2] Dr Branislav Vukasović, Visoka škola akademskih studija “Dositej”, Ulica Trg Nikole Pašića br. 7, Beograd, Srbija