Skip links

Sociološki aspekt apsentizma radne snage

Đurđijana D. Ilić[1], Gordana Mrdak[2], Marko Bojić[3]

Vidi članak
Rad primljen: 08.12.2020.
Rad prihvaćen: 01.02.2021.
DOI: 10.5937/Oditor2101195I

Pregledni rad

UDK:
331.1:316.334.22
JEL: J100

Rezime:

Pojava apsentizma radne snage je izrazito kompleksna a tome u prilog govori činjenica da je iz današnje perspektive rezultirala velikim brojem organizacionih fenomena koji se podrobno proučavaju. Sociološki aspekt apsentizma kao primarno društvenog fenomena je potrebno analizirati sa društvenog aspekta tako da se isti proučava kroz sociološke, psihološke i socijalno – ekonomske faktore, demografske karakteristike, radnu socijalizaciju i zdravstveno stanje, a sve u interakciji radne sredine i životne okoline koje su međusobno povezane i uslovljene.

Ključne reči:apsentizam, društvo, socijalni faktori

[1] Asistent, MsC Đurđijana Ilić, Vojna akademija, Univerzitet odbrane u Beoradu, Ministarstvo odbrane, Telefon: 064/83 – 55 – 777, e – mail: ilidjina@yahoo.com
[2] Docent, dr Gordana Mrdak, Univerzitet Alfa BK, Beograd, E-mail: gordana.mrdak@alfa.edu.rs
[3] Marko Bojić, Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ Gneginje Milice 2-4, 35000 Jagodina, Republika Srbija, E-mail: marko.bojic977@outlook.com