Skip links

Uloga društvenih medija u savremenom turističkom poslovanju

Jelena Jević[1], Vladimir Pavković[2], Goran Jević[3]

 

Vidi članak
Rad primljen: 08.05.2021.
Rad prihvaćen: 12.07.2021.
DOI: 10.5937/Oditor2102133J

Pregledni rad

UDK:
004.738.5:338.48 316.472.4:004.738.12
JEL: M3, Z3

Rezime:

Društveni mediji predstavljaju globalni fenomen koji ima velikog uticaja na društvo, pre svega u pogledu mogućnosti za nove načine komunikacije koje su našle široku primenu u savremenom poslovanju. U tom smislu u radu se analizira kompleksna veza između komunikacija putem društvenih medija i poslovanja u turizmu. Osnovni cilj rada je identifikacija i definisanje uloge koju društveni mediji imaju u savremenom turističkom poslovanju.

Ključne reči: društveni mediji, strateške on line komunikacije, imidž, reputacija, turizam

[1]Dr Jelena Jević, Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka turistička škola, Bulevar Zorana Đinđića 152 a, Beograd, Telefon: 064 612 46 05, E-mail: jelena.jevic@visokaturisticka.edu.rs
[2]Vladimir Pavković, spec. menadž., Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka turistička škola, Bulevar Zorana Đinđića 152 a, Beograd, Telefon: 063 112 04 31, E-mail: vladimirp@visokaturisticka.edu.rs
[3]Dr Goran Jević, Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka turistička škola, Bulevar Zorana Đinđića 152 a, Beograd, Telefon: 065 250 24 25, E-mail: jevicg@visokaturisticka.edu.rs