Skip links

Uloga I značaj antimonopolske politike u savremenim uslovima poslovanja

Uloga I značaj antimonopolske politike u savremenim uslovima poslovanja

Doc. dr Milan Mihajlović[1], doc. dr Nedžad Imamović[2], doc. dr Nebojša Dragović[3]
Rad primljen: 30.07.2017.
Rad prihvaćen: 12.08.2017.

Pregledni rad

UDK:
346.545/.546
339.13.025

JEL: D42, M21

Postojanje nekonkurentnih tržišnih struktura ima veoma nepovoljne posledice po ekonomsku efikasnost, pa time i na društveno blagostanje. Savremena ekonomska analiza identifikuje različite efekte nekonkurentnih tržišnih struktura. Nekonkurentne tržišne strukture imaju značajne posledice i na proizvodnu efikasnost, odnosno faktorsku produktivnost, pa, na taj način, i na društveno blagostanje. Dobra antimonopolska politika mora da bude dobro uravnotežena i fleksibilna, kako bi u najvećoj meri umanjila nrgativne efekte nrkonkurentnih tržišnih struktura.

Ključne reči: antimonoplska politika, tržišne strukture, konkurencija.

[1]Docent, dr Milan Mihajlović, Vojna akademija, Ulica Pavla Jurišića Šturma br. 33, Beograd, Srbija, Telefon +381 64 302 19 51, E-mail: milan.mih83@gmail.com
[2]Docent, dr Nedžad Imamović, Računovodstveni centar Ministarstva odbrane, Ulica Gardijska br. 7, Beograd, Srbija, , E-mail: nedzad.imamovic@mod.gov.rs
[3]Docent, dr Nebojša Dragović, Vojna akademija, Ulica Pavla Jurišića Šturma br. 33, Beograd, Srbija, email: nebojsadragovic@gmail.com