Skip links

Uticaj digitalizacije na poresku reviziju

Ksenija Cipek[1], Ivana B. Ljutić[2]

Vidi članak
Rad primljen: 27.10.2020.
Rad prihvaćen: 01.12.2020.
DOI: 10.5937/Oditor2101037C

Pregledni rad

UDK:
336.225.674
005.332:[004:007
JEL: E62, H31, H32, H83

Rezime:

Rad razmatra najnovija istraživanja i trendove u oblasti digitalizacije biznisa i sledstveno nacionalnih poreskih uprava sa fokusom na aspekte, konsekvence i perspektive razvoja poreske revizije. Na početku procesa digitalizacije izvršni direktori korporacija, pretežno u SAD, gde je ovaj proces i započet bili su naglašeno optimistični. Očekivanja su bila visoka da će krajem druge decenije XXI veka kompanije biti uspešne u procesu digitalne transformacije.

Ključne reči:poreska revizija, digitalizacija, usklađenost, sistem upravljanja rizicima

[1] Ksenija Cipek, Direktor/Rukovodilac Pravne i poreske analize rizika, Ministarstvo finansija Hrvatske. Predavač na poslediplomskim studijama, Pravni fakultet-Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska. +385 1 2386 960. E-mail: ksenija.cipek@porezna-uprava.hr
[2] Docent dr Ivana B. Ljutić, Beogradska bankarska akademija, Univerzitet Union, Beograd. +381 11 26 27 272. E-mail: ivana.ljutic@bba.edu.rs