Skip links

Uticaj strateškog opredeljenja na odnos između upravljanja inovacionim portfoliom i uspeha

Aleksandar Miletić[1], Slaviša Trajković[2], Gordana Mrdak[3]

Vidi članak
Rad primljen: 12.11.2020.
Rad prihvaćen: 29.12.2020.
DOI: 10.5937/Oditor2101165M

Pregledni rad

UDK:
005.591.6
005.332:001.895
JEL: M19

Rezime:

Savremeno poslovanje u prvi plan ističe značaj intelektualnog vlasništva i znanja kao ključnih faktora koji doprinose postizanju konkurentske prednosti. To iziskuje nove pristupe u menadzmentu i sve više se govori o upravljanju znanjem kao procesom koji će podići efikasnost poslovanja. U ekonomiji baziranoj na znanju, mnoge kompanije kreiraju, stiču i održavaju konkurentsku prednost na turbulentnom tržištu zahvaljujući inovacijama.

Ključne reči: menadzment znanja, strateško opredeljenje, inovacije, upravljanje inovacionim portfoliom

[1]Asistent, Aleksandar Miletić, M.A.Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Veljka Lukića Kurjaka 33, Beograd, Srbija, Telefon: +381 65 202 94 43, E-mail: aleksa.miletic@yahoo.com
[2] Redovni profesor, dr Slavisa Trajković, Ekonomski fakultet u Kosovskoj Mitrovici, Kolasinska br. 156, 38220 Kosovska Mitrovica, Republika Srbija, E-mail: slavisa.trajkovic@pr.ac.rs
[3] Docent, dr Gordana Mrdak, Univerzitet Alfa BK, Beograd, E-mail: gordana.mrdak@alfa.edu.rs