Skip links

Važnost održivog upravljanja ljudskim resursima na primeru trgovinskih preduzeća u Kruševcu

Maja Staletović[1], Nenad Kojić[2], Srećko Milačić[3], Milan Dajić[4]

 

Vidi članak
Rad primljen: 28.04.2021.
Rad prihvaćen: 17.06.2021.
DOI: 10.5937/Oditor2102107S

Pregledni rad

UDK:
005.96
658.84(497.11)
JEL: M14, O15

Rezime:

Može se reći da danas, s obzirom na aktuelnost koncepa održivosti, održivo upravljanje ljudskim resursima predstavlja odlučujući činilac uspešnog funkcionisanja svakog organizaionog sistema.Osnovni cilj istraživanja u ovom radu je da se, polazeći od značaja pojma održivog razvoja za savremeno poslovanje, kao i od novog mesta i nove uloge čoveka u svim društvenim procesima, ukaže na važnost upravljanja ljudskim resursima u skladu sa konceptom održivog razvoja.

Ključne reči: održivi razvoj, ljudski resursi, rukovodioci, trgovinska preduzeća, okruženje

[1]Asistent, mast. ekon. Maja Staletović, Visoka poslovna škola strukovnih studija “Prof. dr Radomir Bojković”, Topličina 12, Kruševac, Republika Srbija, E-mail: dajicmaja5@gmail.com
[2]Docent, dr Nenad Kojić, Akademija strukovni studija kosovsko metohijska, E-mail:nenadkojic111@gmail.com
[3]Redovni profesor, dr Srećko Milačić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitorivca, Kolašinska 156
[4]Nastavnik, mast. ekon. Milan Dajić, Ekonomsko-tehnička škola, Vrbovac, Email: d.milan@hotmail.rs