Skip links

Vrednovanje rizika u finansijskom menadžmentu

Vrednovanje rizika u finansijskom menadžmentu

Radovan Klincov[61], Aleksandar Majstorović[62], Jova Miloradić[63]
Rad primljen: 16.02.2017.
Rad prihvaćen: 18.04.2017.

Pregledni rad

UDK:
658.14 / .17
005.334
JEL: G11, G32

Ekonomije sa dominantnim privatnim vlasništvom i razvijenim tržišnim institucijama grade svoj prosperitet na ciljnoj funkciji preduzeća u oblik u maksimizacije profita. Finansijski položaj preduzeća predstavlja najznačajniji pokazatelj finansijskog zdravlja koji govori o mogućnostima kojima raspolaže preduzeće u datom momentu posmatranja. Stvaranje vrednosti preduzeća podrazumeva istovremeno stvaranje konkurentske prednosti i vrednovanje ekonomskih efekata.

Ključne reči: menadžment, vrednost, sredstva, rizik, finansijski položaj.

[61]Redovni profesor, dr Radovan Klincov, Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, Jovana Dučića 23a, Bosna i Hercegovina, E-mail: direktorups@univerzitetps.com
[62]Redovni profesor, dr Aleksandar Majstorović, Visoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac, Karađorđeva 52
[63]Vanredni profesor, dr Jova Miloradić, Fakultetu za poslovnu ekonomiju, Univerzitet Edukons, Novi Sad.