Skip links

Značaj uvažavnja interne revizije u sklopu donošenja odluka top menadžmenta poljoprivrednog preduzeća

Miloš Jokić[4]
Vidi članak
Rad primljen:17.10.2020.
Rad prihvaćen:19.11.2020.
DOI: 10.5937/Oditor2003123J

Pregledni rad

UDK:
005.962.1:657.6-051-057.34
JEL: B26, B21, M49

Rezime:

Donošenje upravljačkih odluka top menadžmenta u poljoprivrednom preduzeću treba da se zasniva na validnim infonnacijama koje su prikupeljene u samom preduzeću. Prikupljanje blagovremenih poslovnih informacija vrše svakodnevno svi sektori preduzeća. Samo unapredjenje sigurnosti prikupljanja informacija i sigurnosti rada svih delova preduzeća je zadatak koji obavljanju obučeni kadrovi inteme kontrole i interne revizije u predueću, a koje je imenovao top menadžment. Prilikom redovnog obavljanja poslova interni revizori u svom radu treba da primenjuju procedure i metodologije koje su su usklađene sa Međunarodnim standardima profesionalne prakse interne revizije.

Cilj rada je isticanje značaja primene implementacije usvojene metodologije rada internih revizora u poljoprivrednim preduzećima. Autor ističe da je potrebno u radu interne revizije primeniti standarde koji su u skladu sa najboljom revizijskom praksom. Doprinos autora studije ogleda su isticanju značaja primene struke interne revizije u redovnom poslovanju poljoprivrednih preduzeća, a što je u skladu sa opštim ciljem unapredjenja redovnog poslovanja.

Ključne reči: poljoprivredno preduzece, interna revizija, menadžment

[4]Student doktorskih studija Ekonomskog Fakulteta u Subotici, Segedinski put 9-11 24000 Subotica, R. Srbija, e-mail: milosjokicbl@gmail.com